Regulamin

THUNDER TRANSPORT
(dalej określany jako „Spedytor”) przyjmuje towary do spedycji na warunkach określonych poniżej (dalej określanych jako „niniejsze warunki”).
O ile wcześniej nie uzgodniono pisemnie z przedstawicielem Thunder Transport, który jest do tego wyraźnie upoważniony:
(i) nie będą miały mocy żadne ustne, pisemne lub inne uzupełnienia lub zmiany niniejszych warunków;
(ii) niniejsze warunki zastępują wszelkie inne warunki, jakie mogą pojawić się gdzie indziej, oraz mają pierwszeństwo i wyłączają wszelkie warunki ustanowione przez Zleceniodawcę, lub na które powołuje się Zleceniodawca lub jego przedstawiciele lub strona trzecia; oraz
(iii) warunkiem wstępnym przyjęcia towarów do spedycji przez Spedytora będzie, że będą one pod każdym względem podlegały powyższym warunkom.
(iv) W spedycji towarów drogą powietrzną obowiązują postanowienia Konwencji Warszawskiej z 1929 r., w brzmieniu zmienionym protokołem podpisanym w Hadze w dniu 28 września 1955 r.
(v) W spedycji drogowej towarów obowiązują postanowienia Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR), podpisanej w maju 1956 r. w Genewie, oraz protokołu z 5 lipca 1978 r., podpisanego w Genewie.
Przekazując Spedytorowi przesyłkę, Zleceniodawca akceptuje nasze warunki wyszczególnione w liście spedycyjnym i/lub umowie spedycji i/lub umowie o świadczenie innych usług w imieniu Zleceniodawcy i/lub innych osób, które mają prawo do przesyłki lub świadczenia innych usług, niezależnie od tego, czy Zleceniodawca podpisał przednią stronę naszego listu spedycyjnego, czy tego nie zrobił. W przypadku przekazania przez Zleceniodawcę przesyłki z ustnymi lub pisemnymi instrukcjami, które stoją w sprzeczności z warunkami Spedytora, Spedytor nie będzie związany takimi instrukcjami.

1. DEFINICJE
W niniejszych warunkach poniższe wyrażenia mają znaczenia odpowiednio im przypisane, to jest:
„ZLECENIODAWCA” oznacza klienta, który zawiera umowy z Spedytorem na usługi Spedytora.
„PRZESYŁKA” oznacza towary luzem lub zawarte w jednej paczce lub opakowaniu lub w dowolnej liczbie oddzielnych paczek lub opakowań, we wszystkich przypadkach przesyłane w tym samym czasie, w jednym ładunku, z jednego adresu na drugi adres.
„TOWARY NIEBEZPIECZNE” oznaczają między innymi towary wyszczególnione w instrukcjach technicznych Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), przepisach o towarach niebezpiecznych Międzynarodowego Zrzeszenia Spedytorów Powietrznych (IATA), Międzynarodowym Kodeksie Ładunków Niebezpiecznych (IMDG), przepisach Międzynarodowej Konwencji Dotyczącej Drogowego Przewozu Towarów i Ładunków Niebezpiecznych (ADR) lub innych krajowych lub międzynarodowych przepisach dotyczących transportu lub świadczenia innych usług w związku z towarami niebezpiecznymi; lub oznaczają towary, które stanowią współmierne zagrożenie.
„UMOWA” oznacza umowę spedycji pomiędzy Zleceniodawcą a Spedytorem.
„SPEDYTOR”, tam, gdzie kontekst to dopuszcza, obejmuje też członków zarządu, pracowników lub przedstawicieli Spedytora oraz wszelkich innych spedytorów lub podwykonawców, których Spedytor upoważni, lub którym zezwolił na posługiwanie się niniejszymi warunkami, lub których zatrudnił na niniejszych warunkach.
“ODBIORCA” oznacza osobę, której imię i nazwisko (nazwa) są podane w liście spedycyjnym jako odbiorca.
 
2. SPEDYTOR NIE JEST SPEDYTOREM PUBLICZNYM
Spedytor nie jest spedytorem publicznym i przyjmuje towary do spedycji tylko na niniejszych warunkach.
 
3. STRONY I PODWYKONAWSTWO
(i) Jeśli Zleceniodawca nie jest właścicielem wszystkich lub części towarów w danej przesyłce, Zleceniodawca niniejszym zapewnia, że dla wszelkich celów jest prawowitym i właściwie upoważnionym przedstawicielem ich właściciela lub właścicieli, oraz że niniejszym akceptuje niniejsze warunki we własnym imieniu oraz w imieniu wszelkich innych osób mających prawo do przesyłki.
(ii) Spedytor może korzystać z usług innego spedytora w celu realizacji kontraktu (w tym własnych franszyzobiorców, przedstawicieli lub członków sieci Spedytora), a każdy inny taki spedytor ma takie samo prawo do korzystania z usług podwykonawców na analogicznych warunkach.
(iii) Spedytor zawiera umowę we własnym imieniu, a jego członkowie zarządu, pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy, z których wszyscy będą w pełni uprawnieni do czerpania korzyści z umowy, nie będą w żaden sposób odpowiedzialni w stosunku do Zleceniodawcy lub innej osoby zgłaszającej roszczenia odnośnie wysyłki, dodatkowo do lub oddzielnie od odpowiedzialności Spedytora na podstawie umowy.4. OPŁATY NALICZANE PRZEZ SPEDYTORA
(i) Spedytor przyjmie przesyłkę na podstawie umowy spedycji pod warunkiem, że zaplata za przesylke bedzie wczesniej uregulowana, badz nadana w ramach transakcji gotowkowej. W przypadku transakcji gotowkowych, jesli strony pisemnie nie uzgodnily inaczej, Spedytor bedzie zadal platnosci w momencie odbioru lub przyjecia przesylki. Wowczas zleceniodawca zobowiazany jest do przedstawienia potwierdzenia zaplaty, jezeli zostala ona zrealizowana przelewem na konto Spedytora, badz karta kredytowa lub inna metoda platnicza, w tym platnosci PayPal.
(ii) Opłaty naliczane przez Spedytora za spedycję (oraz związane z nim usługi) będą płatne przez Zleceniodawcę bez uszczerbku dla praw Spedytora wobec odbiorcy lub osób trzecich. Spedytor będzie przyjmował przesyłki „za pobraniem” jedynie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu, w którym to wypadku Zleceniodawca będzie zobowiązany do zapłaty należności, jeśli odbiorca jej nie uiści po wystosowaniu przez Spedytora odpowiedniego wezwania do zapłaty.
(iii) Jeśli nie uzgodniono ze Spedytorem pisemnie inaczej, wszystkie przesyłki będą rozliczane według ich rzeczywistej wagi brutto, chyba że objętość przesyłki będzie przekraczać 4,0 metry sześcienne na 1.000 kilogramów, w którym to wypadku Spedytor może naliczyć opłatę na podstawie objętości w metrach sześciennych.
(iv) Zleceniodawca nie ma prawa do zatrzymywania lub opóźniania płatności należności wobec Spedytora z powodu jakichkolwiek roszczeń lub roszczeń wzajemnych lub domniemanych roszczeń lub roszczeń wzajemnych; Zleceniodawca w żadnym wypadku nie ma też prawa do potrącania wzajemnych należności w związku z powyższym.
(v) Brak podpisanego dowodu dostawy lub jakakolwiek niezgodność w nim nie upoważnia Zleceniodawcy do zatrzymywania lub opóźniania płatności należności na rzecz Spedytora.
(vi) Spedytor ma pierwsze szczególne prawo zastawu do przesyłki dla wszystkich należności Spedytora, o których mowa w niniejszych warunkach, oraz ma te same prawa sprzedaży w odniesieniu do niej, jak określono w Warunku 19 poniżej.
(vii) W przypadku, jeśli Spedytor powiadomi Zleceniodawcę w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia przewozu o rozbieżności pomiędzy wagą przesyłki podaną przez Zleceniodawcę w odpowiednim liście spedycyjnym a rzeczywistą wagą przesyłki, Spedytor zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowej opłaty równej różnicy pomiędzy (a) opłatą należną na podstawie rzeczywistej wagi przesyłki a (b) opłatą należną na podstawie wagi podanej przez Zleceniodawcę w liście spedycyjnym; powyższa dodatkowa opłata będzie płatna w tym samym czasie co inne opłaty dotyczące przesyłki.
Spedytor będzie przechowywał wszystkie przesyłki, dla których przekazano informację zgodnie z niniejszym warunkiem, w magazynie, w którym wykryto rozbieżność, przez okres 24 godzin od przekazania Zleceniodawcy informacji, a Zleceniodawca będzie miał prawo do udania się do danego magazynu w powyższym okresie 24 godzin w celu sprawdzenia przesyłki i rozbieżności, którą zgłosił Spedytor. W przypadku nieskorzystania z tego prawa przyjmie się, że Zleceniodawca zaakceptował rozbieżność.
 
5. PODATEK VAT I ODPRAWA CELNA
(i) Wszystkie opłaty nie zawierają podatku VAT. Zleceniodawca zwróci Spedytorowi wszelkie koszty poniesione przez niego na podstawie ustawy o podatku VAT z 1972 r. z późniejszymi zmianami.
(ii) Zleceniodawca wyznacza Spedytora swoim przedstawicielem wyłącznie do celów odprawy celnej i zgłoszenia przesyłki do oclenia; Zleceniodawca niniejszym zaświadcza też, że Spedytor jest odbiorcą dla celów zlecenia agencji celnej dokonania odprawy celnej i sporządzenia deklaracji celnej, jeśli Spedytor zdecyduje się na powierzenie tych czynności osobie trzeciej. Jeśli władze celne zażądają dodatkowej dokumentacji w celu potwierdzenia deklaracji importowej/eksportowej lub statusu celnego Spedytora, obowiązkiem Zleceniodawcy jest zapewnienie wymaganej dokumentacji na swój koszt.
(iii) Zleceniodawca zaświadcza, że wszystkie oświadczenia i informacje przekazane w związku z eksportem i importem przesyłki są zgodne z prawdą. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przekazania nieprawdziwych lub oszukańczych oświadczeń dotyczących przesyłki lub jej zawartości Zleceniodawca naraża się na ryzyko pozwu cywilnego i/lub ścigania karnego, w którym to wypadku kara może też obejmować przepadek i sprzedaż przesyłki Zleceniodawcy. Zleceniodawca zobowiązuje się do wynagrodzenia strat, jakie Spedytor może ponieść z powodu informacji przekazanych Spedytorowi i kosztów poniesionych w związku z tym przez Spedytora, oraz zapłaty kosztów administracyjnych, jakie Spedytor może naliczyć za świadczenie usług opisanych w niniejszym warunku.
(iv) Wszelkimi cłami, podatkami (w tym VAT, jeśli dotyczy), karami, opłatami za przechowywanie i innymi wydatkami, jakie Spedytor poniesie w wyniku działań organów celnych lub innych organów rządowych lub w wyniku nieprzedstawienia odpowiedniej dokumentacji przez Zleceniodawcę i/lub odbiorcę i/lub nieuzyskania wymaganych licencji lub zezwoleń, będzie obciążony Zleceniodawca lub odbiorca przesyłki. W przypadku, gdy Spedytor zdecyduje obciążyć odbiorcę, a odbiorca odmówi zapłaty poniesionych opłat, Zleceniodawca wyraża zgodę na ich zapłacenie razem z opłatą administracyjną oraz innymi dodatkowymi kosztami.

6. ZMIANA WARUNKÓW
Cena, za którą Spedytor zobowiązał się do dostawy lub spowodowania dostawy przesyłki, opiera się na:
(i) gwarancjach i zobowiązaniach do odszkodowania wymienionych w niniejszych warunkach, przekazanych i zaakceptowanych przez Zleceniodawcę;
(ii) koszcie utrzymywania przez Spedytora ochrony ubezpieczeniowej od zobowiązań lub ich części przyjętych w niniejszych warunkach; oraz
(iii) wyłączeniu i ograniczeniach odpowiedzialności Spedytora na podstawie niniejszych warunków.
Spedytor jest gotów do negocjacji innych cen, jeśli Zleceniodawca zażąda zmiany lub uzupełnień niniejszych warunków.
 
7. OGRANICZENIA
Następujące towary nie mogą być przyjmowane:
(i) Towary niebezpieczne w rozumieniu aktualnego wydania przepisów o towarach niebezpiecznych IATA.
(ii) Towary objęte karnetem IATA.
(iii) FCR (Certyfikat Odbioru Spedytora), FCT (Certyfikat Transportu Spedytora) oraz zapłata gotówką w zamian za wydanie dokumentów.
W przypadku następujących towarów dopuszcza się możliwość opóźnienia dostawy:
(i) Towary wystawowe.
(ii) Towary, których odprawy celnej dokonują inne agencje niż podane przez Spedytora.
(iii) Towary, których dotyczą inne niż zwykłe przepisy celne dla określonych typów towarów.
(iv) Wszelkie towary posiadające niekompletną lub nieprawidłową dokumentację celną.
 
8. OPAKOWANIE, ETYKIETOWANIE, WYMIARY I TOWARY NIEBEZPIECZNE
(i) Zleceniodawca oświadcza, że wszystkie artykuły wchodzące w skład przesyłki zostały prawidłowo opisane Spedytorowi oraz że sama przesyłka została prawidłowo oznaczona, zaadresowana i opakowana, tak aby zawsze zapewnić bezpieczne magazynowanie, transport przy zwykłej mierze staranności oraz manipulowanie w transporcie drogowym, powietrznym i morskim. Zleceniodawca oświadcza, że przygotował przesyłkę do spedycji lub świadczenia przez Spedytora innych usług w bezpiecznych pomieszczeniach, przy wykorzystaniu godnych zaufania pracowników zatrudnionych przez Zleceniodawcę, oraz że przesyłka została zabezpieczona przed nieupoważnioną ingerencją podczas przygotowania, magazynowania i transportu bezpośrednio przed przyjęciem do spedycji przesyłki przez Spedytora lub świadczeniem przez Spedytora innych usług.
(ii) Wszystkie przesyłki będą zaadresowane i etykietowane z wykorzystaniem etykiet Spedytora zgodnie z wymaganiami Spedytora i będzie im towarzyszył międzynarodowy list spedycyjny Spedytora zawierający informacje, jakich Spedytor może zasadnie zażądać.
(iii) W serwisie paczek wysylanych przez DPD waga pojedynczej paczki nie moze przekraczac 31 kg. Poczki ciezsze, podlegaja stalej, dodatkowej oplacie w wysokosci € 26. Waga żadnej pojedynczej pozycji przesyłanej do innego miejsca przeznaczenia za granicą nie może przekraczać 31kg.
W serwisie paczek wysylanych przez DPD, dlugosc pojedynczej paczki nie moze przekroczyc 175 cm oraz objetosc nie moze przekroczyc 300 cm , z czego objetosc naliczana jest nastepujaco: dlugosc x 1 + 2 x szerokosc + 2 x wysokosc.
              
(iv) Każdej przesyłce powinna towarzyszyć poprawna dokumentacja celna, w tym zezwolenia wywozowe, jeśli są wymagane.
(v) Zleceniodawca zwróci Spedytorowi wszelkie straty poniesione przez niego na skutek zapłaty kosztów, strat, odszkodowań, wydatków i jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających ze spedycji towarów niebezpiecznych (niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako takie, czy nie, i niezależnie od tego, czy wynikły one z nieprzestrzegania przez Zleceniodawcę niniejszych warunków, czy nie), z wyjątkiem sytuacji, kiedy straty te będą wynikiem braku należytej własnej staranności Spedytora, w którym to przypadku powyższa odpowiedzialność zostanie ustalona zgodnie z niniejszymi warunkami.
(vi) Zleceniodawca zapewnia, że w skład przesyłki nie wchodzą towary niebezpieczne ani towary zabronione, oraz że ani Zleceniodawca, ani odbiorca nie są osobami lub organizacjami, z którymi Spedytor lub Zleceniodawca nie mogą prowadzić legalnego handlu zgodnie z obowiązującym prawem.
(vii) Spedytor może w każdym czasie na wyłączne ryzyko i koszt Zleceniodawcy zwrócić całość lub część towarów niebezpiecznych Zleceniodawcy lub zniszczyć lub w inny sposób pozbyć się całości lub części takich towarów, jeśli Spedytor uzna to za konieczne lub wskazane.
(viii) Zleceniodawca wyraża zgodę na to, aby Spedytor lub dowolny organ rządowy, w tym organ celny, mógł w dowolnym czasie otworzyć przesyłkę w celu jej sprawdzenia.
(ix) Zleceniodawca oświadcza, że wartość przesyłki nie przekracza 1.000 euro.
Jeśli organ celny zażąda dodatkowej dokumentacji w celu potwierdzenia deklaracji importowej/eksportowej lub naszego statusu celnego, Państwa obowiązkiem jest dostarczenie wymaganej dokumentacji na swój koszt.
 
8A. POZYCJE NIEDOPUSZCZONE DO SPEDYCJI
Poniższe pozycje nie są dopuszczone do spedycji do żadnego miejsca przeznaczenia, chyba że Spedytor wyrazi na nie zgodę:
1.    ŚRODKI PIENIĘŻNE (monety, gotówka, banknoty i przenoszalne papiery wartościowe równorzędne gotówce, takie jak indosowane akcje, obligacje i listy gotówkowe), NADAJĄCE SIĘ DO POBRANIA MONETY I ZNACZKI;
2.    MATERIAŁY WYBUCHOWE, SZTUCZNE OGNIE I INNE POZYCJE O WŁAŚCIWOŚCIACH ZAPALAJĄCYCH LUB PALNYCH;
3.    ZWŁOKI LUDZKIE, ORGANY LUB CZĘŚCI CIAŁA, EMBRIONY LUDZKIE I ZWIERZĘCE, SKREMOWANE LUB EKSHUMOWANE SZCZĄTKI LUDZKIE;
4.    PRZESYŁKI ZA POBRANIEM;
5.    BROŃ, AMUNICJA I ICH CZĘŚCI;
6.    ŚRODKI SPOŻYWCZE, ULEGAJĄCE ZEPSUCIU ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE I NAPOJE WYMAGAJĄCE ZAMRAŻANIA LUB INNEJ KONTROLI ŚRODOWISKOWEJ;
7.    ROŚLINY I MATERIAŁY ROŚLINNE, W TYM NASIONA I KWIATY CIĘTE (KWIATY CIĘTE SĄ DOPUSZCZALNE DO PEWNYCH MIEJSC PRZEZNACZENIA, INFORMACJI UDZIELAMY NA ŻĄDANIE);
8.    LOSY LOTERYJNE, URZĄDZENIA DO HAZARDU ZABRONIONE PRAWEM;
9.    ARTYKUŁY NIETRWAŁE (INNE NIŻ W PUNKCIE (7)), jeśli wcześniej nie poczyniono odpowiednich uzgodnień;
10.    MATERIAŁY PORNOGRAFICZNE I/LUB OBSCENICZNE;
11.    NIEBEZPIECZNE ODPADY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZUŻYTE IGŁY DO ZASTRZYKÓW PODSKÓRNYCH I/LUB STRZYKAWKI LUB ODPADY MEDYCZNE;
12.    MOKRY LÓD (ZAMROŻONA WODA);
13.    PRZESYŁKI WYMAGAJĄCE OD SPEDYTORA UZYSKANIA SPECJALNYCH LICENCJI LUB ZEZWOLEŃ TRANSPORTOWYCH, WWOZOWYCH LUB WYWOZOWYCH;
14.    PRZESYŁKI, KTÓRYCH PRZEWOŻENIE, WWÓZ LUB WYWÓZ SĄ ZABRONIONE NA MOCY PRAWA, USTAWY LUB PRZEPISÓW;
15.    PRZESYŁKI, KTÓRYCH ZADEKLAROWANA WARTOSĆ DLA CELÓW CELNYCH PRZEKRACZA WARTOŚĆ DOPUSZCZALNĄ;
16.    MARTWE ZWIERZĘTA LUB ZWIERZĘTA, KTÓRE ZOSTAŁY POKRYTE;
17.    OPAKOWANIA MOKRE, PRZECIEKAJĄCE LUB EMITUJĄCE ZAPACH JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU;
18.    OPAKOWANIA OWINIĘTE W PAPER PAKOWY;
19.    ŻYWE ZWIERZĘTA I OWADY;
20.    PRZESYŁKI, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ USZKODZENIE LUB OPÓŹNIENIE URZĄDZEŃ, PERSONELU LUB INNYCH PRZESYŁEK;
21.    Towary niedostatecznie opakowane;
22.    Towary wymagające specjalnego manipulowania lub ostrożnego traktowania (np. z powodu ich szczególnej kruchości lub tego, że mogą być transportowane tylko w pozycji pionowej lub leżąc na określonym boku);
23.    Towary ulegające zepsuciu lub wymagające kontrolowanej temperatury, resztki;
24.    Kosztowności (np. pieniądze, metale i kamienie szlachetne, biżuteria i prawdziwe perły, obiekty sztuki, obiekty kolekcjonerskie, antyki);
25.    Towary, których uszkodzenie lub utrata spowodowałaby znaczne szkody wtórne (np. wydawnictwa zawierające poufne dane);
26.    Karty telefoniczne i karty pre-paid, np. do telefonów komórkowych;
27.    Cenne dokumenty (np. papiery wartościowe, traty dokumentowe na warunkach „dokument w zamian za akcept”, książeczki oszczędnościowe);
28.    Broń i ważne części broni oraz amunicja;
29.    Wyroby tytoniowe i alkoholowe;
Spedytor wyłącza wszelką odpowiedzialność za Przesyłki powyższych pozycji, niezależnie od tego, w jaki sposób zostały one przyjęte (w tym przyjęcie przez pomyłkę lub po poinformowaniu).
 
9. POKWITOWANIA WYSYŁEK
Na żądanie Zleceniodawcy Spedytor podpisze dokument przygotowany przez Zleceniodawcę potwierdzający otrzymanie przesyłki, dokument taki nie będzie jednak dowodem spełnienia warunku poprawności zgłoszonej przesyłki pod względem jej rodzaju, ilości i wagi w momencie otrzymania jej przez Spedytora.
 
10. ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK
(i) Jeśli odbiór lub dostawa nie następuje na terenie Spedytora, Spedytor nie jest zobowiązany do dostarczenia urządzeń, siły lub pracowników, którzy, oprócz własnych kierowców Spedytora, będą zobowiązani do załadunku i rozładunku. Urządzenia i pracownicy tacy będą dostarczeni na wyłączne ryzyko i koszt Zleceniodawcy, który zwróci Spedytorowi w pełnym zakresie wszelkie koszty, jakie poniesie on na skutek strat, zobowiązań, kosztów, odszkodowań, wydatków, roszczeń lub działań poniesionych lub dokonanych przez Spedytora w związku z ich dostarczeniem lub wykorzystaniem lub jakimikolwiek innymi sprawami związanymi z powyższym.
(ii) Towary wymagające specjalnych urządzeń do rozładunku są przyjmowane do spedycji tylko pod warunkiem, że Zleceniodawca w dostateczny sposób upewnił się u odbiorcy, że takie urządzenia są dostępne w określonym miejscu dostawy.
 
11. NIEUZASADNIONE ZATRZYMANIE
Zleceniodawca będzie odpowiedzialny wobec Spedytora z tytułu wszelkich kosztów, szkód i wydatków poniesionych przez Spedytora w związku z nieuzasadnionym, nienormalnym lub niezwykłym zatrzymaniem pojazdów, kontenerów i innych przedmiotów Spedytora, wynikającym z charakteru, stanu lub opakowania przesyłki lub jej części. Oprócz tego, za czas spędzony w punkcie odbioru lub punkcie dostawy przesyłki wykraczający poza jeden kwadrans za tonę wagi brutto przesyłki, Spedytor będzie, według swojego uznania, naliczał dodatkową opłatę obliczoną według stawki godzinowej Spedytora pobieranej za eksploatację danego pojazdu, kontenera lub innego przedmiotu, który uległ przestojowi.
 
12. TRASA
Jeśli nie uzgodniono pisemnie inaczej, metoda i trasa transportu będą pozostawione do wyłącznego uznania Spedytora.
 
13. PRZEWÓZ
(i) Przewóz rozpocznie się w momencie przekazania przesyłki Spedytorowi, niezależnie od tego, czy nastąpi ono w punkcie odbioru, czy (zależnie od przypadku) na terenie Spedytora.
(ii) Przewóz zakończy się (jeśli wcześniej nie ulegnie przerwaniu) w momencie dostarczenia przesyłki do określonego miejsca dostawy w zwykłych godzinach dostawy w danym okręgu, lub w innych godzinach, jakie mogą być uzgodnione pomiędzy Spedytorem a Zleceniodawcą, z zastrzeżeniem że:
(a) jeśli nie istnieje bezpieczny i odpowiedni dostęp lub odpowiednie urządzenia do rozładunku, wtedy przewóz będzie uważany za zakończony po upływie jednego pełnego dnia od informacji przekazanej pisemnie (lub telefonicznie, jeśli wcześniej tak uzgodniono pisemnie) odbiorcy o nadejściu przesyłki na terenie zakładu Spedytora w danym okręgu; oraz
(b) jeśli z jakiegokolwiek powodu przesyłka nie może być dostarczona lub jeśli przesyłka jest przechowywana przez Spedytora w oczekiwaniu dalszych instrukcji, lub jeśli ma  być „przechowywana, aż odbierze ją odbiorca”, lub jeśli instrukcje tego rodzaju nie zostaną przekazane, lub jeśli przesyłka nie zostanie odebrana, wtedy przewóz będzie uważany za  zakończony po upływie jednego pełnego dnia od poinformowania pisemnie (lub telefonicznie, jeśli wcześniej tak uzgodniono pisemnie) odbiorcy o powyższym fakcie.
 
14. POZYCJE NIEDOSTARCZONE I NIEODEBRANE
(i) Po zakończeniu przewozu, jeśli pisemnie nie uzgodniono inaczej, Spedytor będzie przechowywał przesyłkę, działając w charakterze magazyniera, stosując normalne opłaty za przechowywanie i na warunkach obowiązujących w danym czasie, z prawem Spedytora do sprzedaży i zastawu w każdym momencie zgodnie z Warunkiem 4 i Warunkiem 19 niniejszego dokumentu.
(ii) W przypadku, jeśli Spedytor nie będzie mógł dostarczyć przesyłki przy pierwszej próbie, wtedy przesyłka może być odesłana odbiorcy pocztą, a dowód nadania na poczcie będzie dostatecznym dowodem dostawy.
 
15. OBLICZENIE CZASU
Tam, gdzie w niniejszych warunkach jest podany okres siedmiu dni lub krótszy, nie obejmuje on niedzieli, świąt bankowych, świąt publicznych i innych ustawowych dni świątecznych.
 
16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPEDYTORA
Spedytor nie będzie odpowiedzialny i żadne odszkodowanie, refundacja ani kredyt nie będą wypłacane ani udzielane w wyniku straty, uszkodzenia, opóźnienia, mylnego doręczenia lub niedoręczenia lub błędnej informacji lub nieprzekazania informacji dotyczącej, między innymi, takiej straty, uszkodzenia, opóźnienia, mylnego doręczenia, niedoręczenia, błędnej informacji lub nieprzekazania informacji w wyniku:
(i)    działania, zaniedbania lub zaniechania ze strony Zleceniodawcy, Odbiorcy lub innej strony, która ma prawo do Przesyłki;
(ii)    rodzaju Przesyłki lub jakiejkolwiek jej wady, cechy lub wady wrodzonej;
(iii)    naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, taryfy lub innych warunków obowiązujących wobec Przesyłki, w tym, między innymi, nieprawidłowej deklaracji towaru, niewłaściwego lub niedostatecznego opakowania, zabezpieczenia, oznakowania lub zaadresowania Przesyłek;
(iv)    jakichkolwiek wydarzeń poza kontrolą Spedytora, w tym, między innymi, zagrożeń podczas transportu powietrznego, działania wrogów publicznych, organów publicznych mających domniemaną lub rzeczywistą władzę, działań lub zaniechań urzędników służby celnej, zamieszek, strajków lub innych lokalnych sporów, zamieszek wewnętrznych, niebezpieczeństw związanych ze stanem wojny lub warunkami atmosferycznymi, lub krajowych, międzynarodowych lub lokalnych zakłóceń w transporcie powietrznym lub naziemnym, działań przestępczych jakichkolwiek osób lub podmiotów, w tym aktów terroryzmu, strajków lub przewidywanych strajków (jakiegokolwiek podmiotu, w tym, między innymi, innych spedytorów, sprzedawców lub dostawców), katastrof naturalnych, zakłóceń lub awarii systemów telekomunikacyjnych i informatycznych (w tym, między innymi, systemów Spedytora), mechanicznego opóźnienia lub warunków, które stanowią zagrożenie dla personelu Spedytora;
(v)    działań lub zaniechań jakiejkolwiek osoby innej niż Spedytor, postępowania zgodnie z ustnymi lub pisemnymi instrukcjami dostawy przekazanymi przez Zleceniodawcę, odbiorcę lub osoby utrzymujące, że reprezentują Zleceniodawcę lub odbiorcę;
(vi)    utraty lub uszkodzenia artykułów zapakowanych i zaplombowanych w opakowaniach przez Zleceniodawcę, pod warunkiem, że plomba w momencie dostawy jest nienaruszona, a opakowanie zachowuje swoją podstawową integralność;
(vii)    wszelkich opóźnień w dostawie lub niezdolności Spedytora do dostawy lub zakończonej niepowodzeniem próby dostawy z powodu działań lub zaniechań urzędu celnego lub innych organów regulacyjnych;
(viii)    opóźnień dostawy spowodowanych przestrzeganiem przez Spedytora polityki dotyczącej płatności ceł i podatków;
(ix)    niemożności Spedytora okazania egzemplarza dowodu dostawy lub podpisu złożonego w momencie dostawy;
(x)    wymazania danych lub utraty lub niemożności odzyskania danych przechowywanych na taśmach magnetycznych, w plikach lub innych nośnikach danych, lub wymazania lub zniszczenia obrazów fotograficznych lub ścieżek dźwiękowych z naświetlonych błon;
(xi)    uszkodzenia podczas przewozu lub manipulowania lamp fluoroscencyjnych, świateł neonowych, znaków neonowych, lamp rentgenowskich, lamp laserowych, żarówek, kryształu górskiego, lamp kwarcowych, rurek szklanych takich jak używane do próbek, oraz pojemników szklanych takich jak używane w środowisku laboratoryjnym lub innych z natury kruchych przedmiotów;
(xii)    nieprzestrzegania przez Spedytora oznaczeń graficznych podających „orientację opakowania” (np. strzałek „GÓRA”, oznaczeń „TYM KOŃCEM DO GÓRY”);
(xiii)    niespełnienia przez Zleceniodawcę wymogu wysyłki towarów w opakowaniach zatwierdzonych przez Spedytora przed wysyłką, jeśli takie uprzednie zatwierdzenie jest zalecane lub wymagane;
(xiv)    niepoinformowania przez Spedytora o opóźnieniu, utracie lub uszkodzeniu lub niedokładności takiej informacji;
(xv)    wydania przesyłki bez uzyskania podpisu, jeśli w dokumentacji jest upoważnienie do wydania przesyłki podpisane przez Odbiorcę;
(xvi)    niepodjęcia przez Spedytora próby lub niemożności podjęcia takiej próby skontaktowania się z Zleceniodawcą lub Odbiorcą w związku z niekompletnym lub niedokładnym adresem, niedokładną lub niekompletną dokumentacją, niezapłaceniem ceł i podatków wymaganych dla wydania Przesyłki lub niekompletnym lub nieprawidłowym adresem agencji celnej;
(xvii)    utraty lub uszkodzenia Przesyłki, dla której Przewoźnik nie ma pokwitowania odbioru;
(xviii)    Przesyłek modeli w określonej skali (w tym, między innymi, modeli architektonicznych, domów dla lalek itp.);
(xix)    uszkodzenia neseserów, bagażu, toreb na odzież, pojemników aluminiowych, pojemników plastykowych lub innych pozycji, których zewnętrzne wykończenie może być uszkodzone na skutek przyklejania nalepek, zabrudzeń lub oznaczeń, chyba że zostały one umieszczone w odpowiednim, ochronnym pojemniku dla przesyłki;
(xx)    uszkodzenia, opóźnienia lub utraty jakiejkolwiek Przesyłki zawierającej przedmioty zakazane;
(xxi)    uszkodzenia wynikającego z niezastosowania się przez Zleceniodawcę do wymogu zapakowania wysyłanego materiału w odpowiedni sposób w celu jego ochrony przed zniszczeniem, przy czym adekwatność opakowania jest oceniana poprzez ustalenie przez Spedytora  przy użyciu właściwych kryteriów i mając na względzie przewidywane manipulowanie przesyłką przez spedytorów o tym samym profilu działalności co Spedytor;
(xii)    utraty wszelkich danych osobowych lub finansowych, w tym, między innymi, numerów ubezpieczenia społecznego, dat urodzenia, numerów praw jazdy, numerów kart kredytowych lub debetowych i informacji o rozliczeniach finansowych;
(xxiii)    nieanulowania przez Zleceniodawcę wszystkich Przesyłek wprowadzonych do systemu samofakturowania Spedytora, internetowego systemu wysyłkowego lub innej elektronicznej metody wysyłek używanej do wysyłek paczek, jeśli Przesyłka nie została przekazana Spedytorowi;
(xxiv)    Przesyłek towarów ulegających zepsuciu lub artykułów spożywczych, które mogłyby być uszkodzone poprzez narażenie na wysoką lub niską temperaturę, w tym, między innymi, przesyłek napojów alkoholowych, roślin i materiałów roślinnych, wyrobów tytoniowych, ostryg lub jaj emu lub żywej akwakultury;
(xxv)    Uszkodzenia komputerów lub ich części lub urządzeń elektronicznych, jeśli są przewożone w opakowaniach innych niż:
-    Oryginalne opakowanie producenta, które nie jest uszkodzone i ma zachowany właściwy, sztywny kształt;
-    Opakowanie zgodne z instrukcjami pakowania Spedytora dostępnymi na stronie www.thundertransport.pl
(xxvi)    Dostarczenie opakowania, porady, pomoc i wskazówki na temat odpowiedniego pakowania Przesyłek udzielane przez Spedytora nie stanowią przyjęcia odpowiedzialności przez Spedytora, chyba że takie porady, pomoc lub wskazówki zostały pisemnie zatwierdzone przez Spedytora i w tym pisemnym zatwierdzeniu jest wyraźnie przyjęta odpowiedzialność na wypadek uszkodzenia Przesyłki;
(xxvii)    Uszkodzeń wykazanych przez jakiekolwiek przyrządy do mierzenia wstrząsów, przechylenia lub temperatury;
(xxviii) Oszustwa.
Z wyjątkiem sytuacji, w których występuje zamierzone działanie Spedytora, Zleceniodawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Przesyłkę Spedytorowi lub osobie trzeciej. Zleceniodawca będzie gwarantować i zwróci Przeszkody wszelkie straty, jakie ten poniesie na skutek roszczeń osoby trzeciej, w szczególności Odbiorcy, z tytułu odpowiedzialności wykraczającej poza odpowiedzialność przejętą na podstawie niniejszych Warunków.
Wszelkie płatności dokonane przez Spedytora na podstawie roszczenia Wysyłającego lub osoby trzeciej nie będą uważane za przyjęcie odpowiedzialności.
SPEDYTOR NIE BĘDZIE W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNY ZA SZKODY, ZARÓWNO BEZPOŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE WYKRACZAJĄCE POZA DEKLAROWANĄ WARTOŚĆ (OGRANICZONĄ JAK W PUNKCIE 17) LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, JAK OKREŚLONO W ODPOWIEDNIEJ MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI, DLA WYSYŁEK Z I POMIĘDZY OKREŚLONYMI MIEJSCAMI W OBRĘBIE JEDNEGO KRAJU, PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PRAWO, ZALEŻNIE OD TEGO, KTÓRA WARTOŚĆ JEST WIĘKSZA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SPEDYTOR WIEDZIAŁ LUB POWINIEN WIEDZIEĆ, ŻE SZKODY TAKIE MOGĄ POWSTAĆ, W TYM, MIĘDZY INNYMI, UTRATĘ DOCHODU LUB ZYSKU.
SPEDYTOR NIE BĘDZIE W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNY ZA STRATY LUB SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, WTÓRNE LUB POŚREDNIE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, UTRATĘ DOCHODU LUB ZYSKU.

17. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków Handlu odpowiedzialność Spedytora za wszelkie straty lub szkody będzie ograniczona do następującej wysokości:
(i)    A) kwoty rzeczywistej wartosci zawartosci przsylki,
      B) stawki €15za kilogram na serwis DPD (badz innej stawki za kilogram, ktora moze byc potwierdzona w pisemnym zawiadomieniu od Spedytora do Zleceniodawcy badz zamieszczona na stronie internetowej Spedytora) na paczki z Irlandii do Polski,
     C) maksymalnej kwoty 5.000 tys zlotych na serwis DPD na paczki z Polski do Irlandii,
     D) maksymalnej kwoty €250 na serwis standardowy
(ii)    Jezeli szkoda lub strata dotyczy tylko czesci przesylki wowczas kwota odszkodowania ustlana jest proporcjonalnie do kwoty ujetej w paragrafie (i)
(iii)    Zadeklarowana wartość przesyłki przedstawia maksymalną odpowiedzialność Spedytora w związku z przewozem tej przesyłki, w tym, między innymi, wszelkie straty, uszkodzenie, opóźnienie, mylne doręczenie, nieprzekazanie informacji lub mylne przekazanie informacji dotyczącej przesyłki. Ryzyko strat wykraczających poza zadeklarowaną wartość przesyłki przejmuje Zleceniodawca. Zleceniodawcom zaleca się skontaktowanie się z ich agentem lub brokerem ubezpieczeniowym w celu uzyskania informacji na temat ochrony ubezpieczeniowej.
(iv)     NAWET JEŚLI ZOSTANIE ZADEKLAROWANA WYŻSZA WARTOŚĆ DLA SPEDYCJI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPEDYTORA ZA UTRATĘ LUB USZKODZENIE ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI NIE BĘDZIE WYŻSZA NIŻ RZECZYWISTA WARTOŚĆ WYSYŁKI, A SPEDYTOR BĘDZIE MIAŁ PRAWO DOMAGANIA SIĘ NIEZALEŻNEGO DOWODU WARTOŚCI ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI, DLA KTÓREJ ZGŁOSZONO ROSZCZENIE. Spedytor zastrzega sobie prawo do wstrzymania wyplaty odszkodowania do czasu przedstawienia dowodu zakupu zaginionej badz uszkodzonej zawartosci paczki.
(v)    Spedytor nie może spełniać próśb o zmianę informacji o zadeklarowanej wartości na pokwitowaniu po przekazaniu do Spedytora.
(vi)    Wszelka deklaracja wartości przekraczająca wartość maksymalną dozwoloną przez Spedytora jest nieważna. Wyrażenie zgody przez Spedytora (zarówno przez pomyłkę jak i świadomie i w inny sposób) na spedycję przesyłki, której zadeklarowana wartość przekracza dozwoloną wartość maksymalną, nie stanowi rezygnacji z żadnych postanowień lub ograniczeń w niniejszych Warunkach dotyczących takiej przesyłki. Jeśli Zadeklarowana Wartość Spedycji dla przesyłki przekracza dozwolone limity, wartość ta będzie automatycznie obniżona do limitów dopuszczalnych dla tego rodzaju wysyłki.
(vii)    Niezależnie od zadeklarowanej wartości spedycji przesyłki, odpowiedzialność Spedytora z tytułu utraty, uszkodzenia, opóźnienia, mylnego doręczenia, niedoręczenia, mylnej informacji, nieprzekazania informacji lub mylnego przekazania informacji nie będzie przekraczać kosztów naprawy przesyłki, jej obniżonej wartości lub kosztu jej zastąpienia, zależnie od tego, która wartość jest mniejsza.
(viii)    Spedytor nie może udzielić pełnej ochrony ubezpieczeniowej podczas przewozu dla przesyłek międzynarodowych. Zleceniodawca powinien uzyskać ochronę ubezpieczeniową, jeśli taka jest wymagana, we własnym zakresie.
(ix)    Zleceniodawca zobowiązuje się do niedopuszczania, aby inne osoby, która mają prawo do przesyłki, zgłaszały roszczenia lub wnosiły pozew przeciwko Spedytorowi, nawet jeśli Spedytor mógł dopuścić się zaniedbania lub uchybienia. Jeśli zostanie zgłoszone roszczenie lub wniesiony pozew, Zleceniodawca uchroni Spedytora przed konsekwencjami roszczenia lub pozwu i zwróci mu koszty i wydatki poniesione podczas obrony przed nim.

18. OGRANICZENIE CZASOWE DLA ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ
Spedytor nie będzie odpowiedzialny za wszelkie straty, szkody lub inne zobowiązania jakiegokolwiek rodzaju, jeśli:
(a) Zleceniodawca nie przekaże Spedytorowi pisemnej informacji, podając numer przesyłki, na jego adres poczty elektronicznej: info@thundertransport.ie, o możliwym roszczeniu w ciągu pięciu dni (Spedytor powinien otrzymać informację w ciągu 5 dni) od zakończenia przewozu (lub w przypadku roszczenia z powodu niedostarczenia w ciągu pięciu dni od planowanej daty dostawy);
oraz
(b) Spedytor nie otrzyma od Zleceniodawcy wypełnionego formularza roszczenia w swojej siedzibie głównej w ciągu czternastu dni od zakończenia przewozu (lub w przypadku roszczenia z powodu niedostarczenia w ciągu czternastu dni od planowanej daty dostawy).
Otrzymanie przesyłki przez Zleceniodawcę bez pisemnej informacji o uszkodzeniu w pokwitowaniu dostawy oznacza dowód oparty na domniemaniu faktycznym, że Przesyłka została dostarczona w dobrym stanie. Jako warunek rozpatrzenia przez Spedytora wszelkich roszczeń o odszkodowanie, Zleceniodawca powinien udostępnić Spedytorowi zawartość, oryginalne opakowanie transportowe i opakowanie do kontroli.
Spedytor zastrzega sobie prawo sprawdzenia uszkodzonych przesyłek na terenie Zleceniodawcy jak również prawo odzyskania uszkodzonego opakowania do kontroli na terenie Spedytora.
Wszystkie oryginalne opakowania transportowe, opakowania i zawartość powinny być udostępnione do sprawdzenia przez Zleceniodawcę i zachowane do zakończenia postępowania związanego z roszczeniem.
Warunkiem rozpatrzenia roszczenia przez Spedytora i jego odpowiedzialności z tego tytułu jest zapłata przez Zleceniodawcę Spedytorowi wszystkich należności za dostawę przesyłki w pełnej wysokości.
 
19. OGÓLNE PRAWO ZASTAWU
Spedytor ma ogólne prawo zastawu wobec Zleceniodawcy lub właściciela lub właścicieli towarów zawartych w przesyłce w zamian za wszelkie kwoty pieniężne lub inne zobowiązania jakiegokolwiek rodzaju, które Zleceniodawca lub właściciel lub właściciele są winni Spedytorowi. Jeśli powyższe kwoty pieniężne lub zobowiązania nie zostaną zapłacone lub zaspokojone w odpowiednim czasie, Spedytor będzie miał prawo, według swojego wyłącznego uznania, do sprzedaży wszystkich lub części towarów jako przedstawiciel ich właściciela lub właścicieli oraz zaliczenia przychodów na spłatę kwot pieniężnych lub zaspokojenie zobowiązań i pokrycie kosztów takiej sprzedaży. Następnie, po rozliczeniu się z Zleceniodawcą z ewentualnej kwoty pozostałej po powyższym zaliczeniu przychodów ze sprzedaży, Spedytor będzie zwolniony z wszelkich zobowiązań dotyczących przesyłki. Niedostarczenie towaru w określonym czasie z powodu skorzystania przez Spedytora z prawa zastawu nie upoważnia Zleceniodawcy lub właściciela lub właścicieli do zatrzymywania jakichkolwiek należności Spedytora.

20. KLAUZULA SALWATORYJNA
Jeśli w dowolnym czasie jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków staną się lub zostaną uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niepodlegające dochodzeniu na drodze prawnej pod jakimkolwiek względem na podstawie jakichkolwiek przepisów, nie wpłynie to, ani nie ograniczy w żaden sposób ważności i możliwości dochodzenia pozostałych postanowień.

21. NAGŁÓWKI
Nagłówki niniejszych warunków służą jedynie wygodzie i nie mają wpływu na ich interpretację.
 
22. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
W niniejszych warunkach i wszystkich umowach zawartych na ich podstawie obowiązuje prawo Irlandii i są one zgodnie z nim interpretowane.

Facebook posty

Metody płatności

Płatności